16 maja 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5317/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania  5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF  (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-285/17).
Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego całkowita wartość wynosi 5 902 893,00 PLN, natomiast rekomendowana wartość dofinansowania wynosi 4 088 292,68 PLN.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania  5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF  (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-285/17) znajdują się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.  Link:  https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/informacja-sprawie-naboru-wnioskow-trybie-pozakonkursowym-dzialaniu-5-2-system-transportu-kolejowego-zit-wrof/