30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę  nr 5260/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17. Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 10 590 300,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 7 170 489,13 PLN.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF – nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17.
Lista jest dostępna również pod naborem.