28 marca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5063/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16).
Z powodu pojawienia się wolnych środków do dofinansowania został wybrany kolejny z „Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru (…)” projekt Wnioskodawcy Gmina Kąty Wrocławskie z rekomendowaną kwotą dofinansowania równą 2 279 792,93 PLN.
 W ramach niniejszego naboru do dofinansowania zostało wybranych łącznie 10 projektów.

Lista projektów znajduje się również w zakładce o naborze