27 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął Uchwałę Nr 1138/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.

Do dofinansowania zostało wybranych 6 projektów, których łączna całkowita wartość wynosi 7 088 826,68 zł natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi 5 942 226,05 zł.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18  oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów, powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce ogłoszeniem o naborze.