17 marca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1915/VI/20  w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18).

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 lutego 2020 r. podjął decyzję w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań RPO WD. Decyzją ZWD środki przeznaczono na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rankingowej. 

Do dofinansowania zostały wybrane 2 kolejne projekty, których całkowita wartość wynosi 5 418 621,65 PLN, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi 4 596 026,96 PLN.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana w wyniku zwiększenia alokacji dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze