25 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1469/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18).

Zarząd Województwa Dolnośląskiego (ZWD) w dniu 12 listopada 2019 r. podjął decyzję w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania z EFS i Budżetu Państwa w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań  RPO WD. Decyzją ZWD środki przeznaczono na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rankingowej. Ponadto lista rankingowa została zmieniona w oparciu o wyniki rozstrzygnięć zapadających w ramach procedury odwoławczej.

Do dofinansowania zostały wybrane 2 kolejne projekty, których całkowita wartość wynosi 2 454 111,05 PLN, natomiast wartość środków europejskich wynosi: 2 085 994,39 PLN.

Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce ogłoszeniem o naborze.