W dniu 16 marca 2017r. została zakończona ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT WrOF w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF, Nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16
Pozytywnie oceniono 47 projektów, których wartość całkowita wynosi 24 974 205,05 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 17 619 998,18 PLN.
Żaden projekt nie został negatywnie oceniony.
Wszystkie projekty zostały skierowane do oceny formalnej.

Lista projektów po ocenie zgodności ze Strategią ZIT WrOF zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze