Dnia 8 kwietnia 2019 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 w ramach Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.
Pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 41 projektów, których wartość całkowita wynosi 44 553 098,94 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 37 742 655,11 zł. Projekty te zostały przekazane do oceny merytorycznej, która rozpoczęła się w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2019 r.
Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 3 lipca 2018 r.

W załączniku  lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.