Informujemy, że została zatwierdzona lista projektów przekazanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPDS.07.02.02-IZ.00-02-092/16. Lista znajduje się również w zakładce o naborze.