W dniu 15 kwietnia 2021 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF (Nr naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20) w II etapie oceny formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, ocenie poddano 19 projektów. 17 projektów przekazano do kolejnego etapu – oceny merytorycznej.

Lista projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

Lista projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.