8 czerwca 2020 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF) w II etapie oceny formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, ocenie poddano 2 projekty. Projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu – etapu oceny merytorycznej.

Lista projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF

Lista projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.