W dniu 24 lutego 2021 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20) w I etapie oceny formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, ocenie poddano 20 projektów. 19 projektów oceniono pozytywnie i przekazano do kolejnego etapu – II etapu oceny formalnej.

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.