W dniu 4 maja 2020 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków.
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 ZIT WrOF) w I etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 2 projekty. Projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu – II etapu oceny formalnej.”

„Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 ZIT WrOF” znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.