8 czerwca 2020 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19  ZIT WrOF) w I etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano trzy projekt. Dwa projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu – II etapu oceny formalnej.

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19  ZIT WrOF

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19  ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.