Dnia 25 lutego 2019 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18). Szczegółowe informacje znajdują się na liście projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej.
 

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18- ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze: https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-04-05-02-iz-00-02-31718-dla-poddzialania-4-5-2-bezpieczenstwo-zit-wrof/