W dniu 26 września 2019 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosku.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19) w I etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 4 projekty. Projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego – II etapu oceny formalnej.

Całkowita wartość projektów wynosi 13 090 664,17 PLN, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 11 126 019,04 PLN.

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.