Dnia 10 lipca 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20). Ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 2 projekty. Projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu – oceny strategicznej ZIT.”

„Lista projektów skierowanych do Oceny Strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.