8 czerwca 2020 r. zakończył się  etap oceny merytorycznej wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF) w etapie oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, ocenie poddano 2 projekty. Projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu – Oceny strategicznej ZIT WrOF.

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF

Lista projektów skierowanych do Oceny Strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.