12 listopada 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo (nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19).


Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.