W związku z uwzględnieniem protestu Wnioskodawcy – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.02-02-0004/21 zaktualizowano listę projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20. Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z zakładce o naborze.

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 – aktualizacja listy po uwzględnieniu procedury odwoławczej – 12.08.2021 r.