Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20).

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.