9.05.2018 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17) w I etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 47 projektów.

Wyniki I etapu oceny formalnej
przedstawiają się następująco:

  • pozytywnie oceniono 38 projektów o całkowitej wartości 34 659 636,95 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 23 349 328,35 PLN;
  • 2 projekty zostały ocenione negatywnie,
  • 7 projektów pozostawiono bez rozpatrzenia.

Projekty ocenione pozytywnie zostały przekazane do kolejnego II etapu oceny formalnej.

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.