W dniu 22 października 2018 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosku.
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie pozakonkursowym dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17)  w I etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego – II etapu oceny formalnej.
 Całkowita wartość projektu wynosi 7 622 441,08 PLN, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi  5 338 015,30 PLN
Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.