Dnia 11 stycznia 2018 r. zakończyła się ocena formalna wniosku. W ramach naboru w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-266/17 ZIT WrOF pozakonkurs) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Wyniki oceny formalnej przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 1 projekt o wartości 4 000 000,00 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 3 600 000,00 PLN : 3 400 000,00 PLN (EFRR) + 200 000,00 PLN (BP)
  • Projekt nie został wycofany z oceny
  • Projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.

Lista projektów znajduje się również w zakładce o naborze