22 lutego 2018 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17) w II etapie oceny formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego etapu – oceny merytorycznej.

Wyniki II etapu oceny formalnej
przedstawiają się następująco:

Wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi łącznie 18 000 000,00 PLN (w tym EFRR – 17 000 000,00 PLN, BP – 1 000 000,00 PLN).
Lista znajduje się również w zakładce o naborze.