19 listopada 2018 r. zakończyła się ocena formalna wniosku o dofinansowanie.
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17)  w II etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego – etapu oceny merytorycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 622 441,08 zł, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 338 015,30 zł .

Pod komunikatem proszę o zamieszczenie listy o nazwie: „Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej RPDS.05.01.01-IZ.00-02-314/18″

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru RPDS.05.01.01-IZ.00-02-314/18 znajduje się ponadto w zakładce o projekcie