Dnia 04 września 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16 ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 47 projektów.

Wyniki oceny formalnej przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 37 projektów o wartości 20 296 838,30 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 14 214 023,40 PLN
  • 10 projektów zostało odrzuconych
  • Żaden projekt nie został wycofany z oceny
  • Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.

Lista znajduje się również w zakładce o naborze.