3 sierpnia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie.
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej,
Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17) w ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 38 projektów. 37 projektów zostało pozytywnie ocenionych i przekazanych do kolejnego – etapu oceny strategicznej ZIT.

Pozytywnie oceniono 37 projektów, których wartość całkowita wynosi 34 211 772,62 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 22 912 727,12 PLN. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do Oceny strategicznej ZIT .
1 projekt został oceniony negatywnie.
Lista projektów dostępna również w zakładce z ogłoszeniem o naborze.