26 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4144/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF  (Numer naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16).
Do dofinansowania wybrano 5 projektów. Całkowita wartość wybranych projektów wynosi 26 849 571,02 PLN, a dofinansowanie wynosi  19 503 793,88 PLN.
Dokumenty znajdują się również w zakładce o naborze.