9 grudnia  2017 r. został zakończony nabór wniosków nr  RPDS.05.02.02-IZ.00-02-285/17 w trybie pozakonkursowym dla Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi 5 902 893,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  4 088 272,87 PLN.
Lista znajduje się również w zakładce o naborze.