29 grudnia  2017 r. został zakończony nabór wniosków nr  RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17 w trybie pozakonkursowym dla Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi 10 590 300,00PLN,  natomiast wartość dofinansowania  7 170 489,13PLN.
Lista znajduje się również w zakładce o naborze.