28 września 2018 r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17 w trybie pozakonkursowym dla Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF.
 W ramach naboru złożono 1 wniosek, którego całkowita wartość wynosi 7 622 441,08 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  5 338 015,30 PLN.
Lista projektów znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze.