21 lutego 2018 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.06.03.02.00-IZ.00-02-278/17 w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono 47 wniosków, których wartość całkowita wynosi 44 248 042,43 PLN, natomiast wartość dofinansowania 30 008 258,83 PLN.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.