24 maja 2019 r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/19 w trybie konkursowym dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się w zakładce z ogłoszeniem o naborze