9 kwietnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.