2 marca 2020 r. został zakończony nabór wniosków RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF.

Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.