Informujemy o zatwierdzeniu listy projektów rozstrzygającej konkurs nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15.
Lista oraz skład Komisji Oceny Projektów dostępne również tutaj