30 listopada 2017 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.05.01.02-IZ.00-02-266/17 w trybie pozakonkursowym dla Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi 4 000 000,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  3 400 000,00 PLN.

Lista złożonych  wniosków w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.