19  czerwca 2017 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.04.02.02.00-IZ.00-02-244/17 w trybie konkursowym dla Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 3 wnioski, których wartość całkowita wynosi 26 023 529,55 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  15 415 827,50 PLN.
Lista znajduje się również w zakładce o naborze