18 grudnia 2017 r. został zakończony nabór wniosków nr  RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17 w trybie pozakonkursowym dla Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi 10 000 000,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  8 500 000,00 PLN.
Lista znajduje się również w zakładce o naborze.