Listę projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej – aktualizacja po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19

Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.