W dniu 31.08.2018 r. wzory obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO zostały zaktualizowane o informacje wynikające z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązki wskazane w  punkcie 3.3.3, ppkt. 2 Wytycznych). Skorygowano również nazwę Inspektora Ochrony Danych.  Dokumenty znajdują się również w zakładce Zobacz wzory dokumentów