Informujemy o ogłoszeniu naboru  w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje , Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2  – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, schemat B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.  Więcej informacji tutaj