Informujemy o ogłoszeniu naboru  w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2  – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.
Więcej informacji tutaj