Informujemy o ogłoszeniu naboru  w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2  – Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.C Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB
Więcej informacji tutaj