Informujemy o ogłoszeniu naboru w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF, schemat B – c. Więcej informacji tutaj