Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw ZIT WrOF

Schemat 1.4B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

  1. c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa

 
Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

  • DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, tj.:

Schemat 1.4B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

  1. c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na zwiększeniu międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

  • wizyty studyjne i misje zagraniczne;
  • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
  • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
  • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu/ internacjonalizacji/strategii biznesowej  przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być  zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie.

Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

  • realizowane w partnerstwie;
  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.  poz. 488) lub pomocą publiczną,
a wsparcie udzielone zostanie  na podstawie Rozporządzenia rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  3  września  2015r.  w  sprawie w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  1377).