Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,

Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,

Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Nabór dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Więcej informacji pod linkiem:  https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-ramach-poddzialania-3-4-2-wdrazanie-strategii-niskoemisyjnych-zit-wrof/