Informujemy o ogłoszeniu naboru  w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.2  – Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF,  Więcej informacji tutaj