Informujemy o ogłoszeniu naboru w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Transport , Działanie 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałanie 5.2.2 – System transportu kolejowego – ZIT WrOF. Więcej informacji tutaj